آپدیت ت.وی.ی.ت.ر از عکسا و فنکم هیون توی کنسرت تور جهانی
جایی که بعد از اجرا با فنا دست داده و بچه پریده بغلش نذاشتن بغلش بمونه مامانش گرفتDownload 27.3 MB

اینم جیفش.آی عزیزم لبخندشو نگاه موقعی که بچه رو بغل میکنه 


مطالب مرتبط: