فنکم و عکسایه هندشیک هیون با فن ها
آخ بیچاره هیونم خیلی اذیت شده خستگی از قیافش می باره با اینحال همش لبخند زده
 آخه اعلام شده بود با 7000 نفر دست داده 

مطالب مرتبط: