فنکمی از اجرای آهنگهای آیم یور من و یور استوری توی فن میتینگ دوران احساسات در ژاپنDownload 54.2 MB
 
فنکمی از صحبتهای هیون توی فن میتینگ دوران احساسات اش توی ژاپنDownload 26.4 MB
 
بقیه در ادامه .....
وقتی امروز تموم بشهDownload 35 MB
 
یور استوری

مطالب مرتبط: