تبلیغ لوته توی جزیره ججو به منظور یه نشست برای امضا دادن اعضا به فنا تشکیل شده
که در 26 سپتامبر ساعت 7 برگزار میشهمطالب مرتبط: