هنسیاهایی که به یوتی دسترسی دارن به این لینک مراجعه کنن و این ویدئو رو لایک کنن

این ویدئو درباره مدارک جعلی همون دوست دختر سابق هیونه و در مورد اینکه هیون قربانی

دیسپچ و رسانه ها شده ، هست. برید لایک کنید آخه آنتی فنا دارن تند تند این ویدیو رو آنلایک میکنن

https://www.you.tube.com/watch?v=82L9yIxaBTQ


مطالب مرتبط: