به تمام هنسیاها تبریک میگم هیون توی رای گیری بهترین آیدل کی پاپ سال نفر اول رو کسب کرده

به کوری چشم دشمناش


مطالب مرتبط: