فنای چینی به جکسال رفتن و با دوست هیون حرف زدن و به اونا گفتن فنای چینی همیشه پشت هیون میمونن 

و ازش در مورد حال هیون پرسیدن که به اونا گفته حال هیون خوبه و جای نگرانی نیست

ادامه ............


مطالب مرتبط: