یه نفس عمیق. من تضمین نمیدم بعدش زنده باشید


مطالب مرتبط: