پست دی سی گاری و توضیحاتی پیرامون شاهدی که چویی در جلسه قبل به دادگاه آورده بود

http://gall.dcinside.com/board/view/?id=khj&no=164137&page=5

ادامه ..............


مطالب مرتبط: