آپدیت اینستاگرام song_yang_howoo (یکی از اعضای آرت ماتیک دنسرز) از تمرین رقص آن بریکبل برای تور جهانی 2018 هیون

https://www.instagram.com/p/BbBwDN0A63Y/