یه فن در جکسال هیون رو دیده او گفته هیون مدل مو اش رو عوض کرده و خیلی مدل مو اش شبیه مدل موی جیهوو است و هیون هم بهش امضا داده و به کره ای نوشته "لطفا شاد باش"