آپدیت اینستاگرام بک میا از تمرین رقص دو یو لایک دت برای تور جهانی 2018

https://www.instagram.com/p/BcAVLzsDNEK/