مینی آلبوم HAZE هیون رو براتون آوردم. من که عاشق آهنگ هیز شدم واقعا محشره