دختری که با هیون در فن ساین دگو عکس گرفته ، به مدت 10 سال فن اش بوده و عکس قبلی رو که با هیون در فن ساین 10 سال پیش گرفته بوده رو توی فن ساین دگو به هیون نشون داده