رای گیری بهترین آهنگ سال 2017 است برید به آهنگ ریویند هیون رای بدید.

http://kpopway.com/blog/2017/12/19/top-kpop-2017