صفحه کاملی از روزنامه بولیویایی La Razón در مورد کنسرت و کار هیون صحبت کرده و گفته 90 درصد جایگاه VIP در کنسرت هیون فروخته شده.

http://www.la-razon.com/la_revista/espectaculos/concierto-la_paz-kim-hyun-joong_0_2843115672.html

https://www.instagram.com/p/BdDZsi7gBXl/