فنکم هالیس هیون از ورود و خروج و صحبتهای هیون در فن ساین آلبوم هیز توی بوسان