انتشار عکسی از هیون با فن ها در فن ساین دگو توسط یکی از فنها