تور جهانی هیز هیون توی بانکوک تایلند در روز 7 آپریل 2018 در سالن تئاتر اسکالا ، ساعت 6 برگزار میشه

(KHJ Haze 2018 World Tour in Bangkok (1

(KHJ Haze 2018 World Tour in Bangkok (2

(KHJ Haze 2018 World Tour in Bangkok (3

(KHJ Haze 2018 World Tour in Bangkok (4

(KHJ Haze 2018 World Tour in Bangkok (5

(KHJ Haze 2018 World Tour in Bangkok (6

(KHJ Haze 2018 World Tour in Bangkok (7

(KHJ Haze 2018 World Tour in Bangkok (8

(KHJ Haze 2018 World Tour in Bangkok (9