لیست برنامه های هیون برای تور هیز 2018 اش در ماه های فوریه ، مارس و آپریل

http://www.hyun-joong.com/schedule.asp?code=schedule&goMonth=2018-03-01

(KHJ Official Site Schedule 18.02.15 (1

(KHJ Official Site Schedule 18.02.15 (2