محصولات رسمی تور هیز هیون در ژاپن در سایت هنسیا ژاپن به حراج گذاشته شد

https://henecia.jp/goodsnews/detail.php?nid=103

HAZE Official Merchandise 18.03.01