کت خاکستری ای که هیون توی فرودگاه پوشیده یه کت اسپانسری از مجموعه لباس های مارک Tat است

https://m.blog.naver.com/mirlnetworks/221222990221

(Tat Collection Gray Check Double-Breasted Coat (1

(Tat Collection Gray Check Double-Breasted Coat (2

(Tat Collection Gray Check Double-Breasted Coat (3