فنکم خروج هیون از فرودگاه جیمپو کره به سمت اوساکا ژاپن

180316 KHJ Gimpo Airport Departure@Osaka