تی شرت مشکی ای که هیون در فرودگاه جیمپو پوشیده یه لباس اسپانسری با مارک FACETASM است

https://www.farfetch.com/jp/shopping/women/facetasm--t--item-12621240.aspx

(FACETASM T-shirt Black (1


(FACETASM T-shirt Black (2


(FACETASM T-shirt Black (3


(FACETASM T-shirt Black (4


(FACETASM T-shirt Black (5