کلاهی که هیون در طی پرواز به اوساکا سرش بوده یه کلاه اسپانسری است که طراحی Yoshinore Kotake است و عدد 444 روش طراحی شده

(Yoshinore Kotake with 444 Camouflage pattern (1


(Yoshinore Kotake with 444 Camouflage pattern (2


(Yoshinore Kotake with 444 Camouflage pattern (3