هیون توی مسابقه گلف دخترعموش که در ژاپن برگزار شده ، شرکت کرده و عکس و ویدئوش توی تلویزیون ژاپن پخش شده

(HJ in golf competition on Japan TV (1
HJ in golf competition on Japan TV (1) - hyunjoong860606.ir


(HJ in golf competition on Japan TV (2


HJ in golf competition on Japan TV (2) - hyunjoong860606.ir


(HJ in golf competition on Japan TV (3