آپدیت اف بی  و وی.بو هیون با عکسهای جشن تولد آرت و ماتیک

https://www.facebook.com/kimhyunjoong/posts/1560323580690192

https://www.weibo.com/2792518661/GcxPvAGnU

(Babies Birthday Gift Registration and necklace (1

(Babies Birthday Gift Registration and necklace (2

(Babies Birthday Gift Registration and necklace (3

(Babies Birthday Gift Registration and necklace (4