آپدیت سایت هنسیای ژاپن با خبر انتشار آلبوم "دستم رو بگیر" هیون در روز تولدش (6 ژوئن)

https://henecia.jp/news/detail.php?nid=808

(KHJtakemayhand_artist_s (1

(KHJtakemayhand_artist_s (2