آپدیت سایت هنسیای ژاپن با خبر انتشار 4 مدل آلبوم "دستم رو بگیر" هیون در سایت دا تی وی

(DATVshopping Limited Bonus KHJ Take my hand 4 Shape Set (1

(DATVshopping Limited Bonus KHJ Take my hand 4 Shape Set (2

(DATVshopping Limited Bonus KHJ Take my hand 4 Shape Set (3

(DATVshopping Limited Bonus KHJ Take my hand 4 Shape Set (4