عکسهای رسانه ها از حضور هیون در فرودگاه جیمپو کره به سمت ژاپن

(Media Photos] KHJ at Gimpo Airport [2018.06.04] (1]

(Media Photos] KHJ at Gimpo Airport [2018.06.04] (2]

(Media Photos] KHJ at Gimpo Airport [2018.06.04] (3]