فنپیک ها و عکسهای اچ دی فن میتینگ "دستم رو بگیر" هیون در اوساکا

(KHJ TMH FM in Osaka 18.06.12 (1

(KHJ TMH FM in Osaka 18.06.12 (2

(KHJ TMH FM in Osaka 18.06.12 (3