آپدیت سایت دیسکاوری با رتبه بندی چارت ها برای آلبوم "دستم رو بگیر"

(Discovery Next 18.06.20 (1

(Discovery Next 18.06.20 (2