فن آرت بامزه ای از هیون همراه با برادرزاده اش ، دائون در استودیو ضبط ام وی "دستم رو بگیر" (صدای بچه توی ام وی مال کیم دائون است)

Blancbelle Fanart 18.06.24