کی ایست کنسرتی برای درامای جدید هیون به نام "وقتی زمان می ایستد" برگزار کرده

(When the Time Stops drama cheering tour 18.07.04 (1

(When the Time Stops drama cheering tour 18.07.04 (2