آپدیت سایت هنسیای ژاپن با اطلاعات جزئی تر و کامل تر تور ژاپنی 'Together with Take my hand' به همراه فایل زیپ مکان هایی که کنسرت ها در آن اجرا میشوند

(Henecia JP 18.07.23 (1

(Henecia JP 18.07.23 (2

(Henecia JP 18.07.23 (3

(Henecia JP 18.07.23 (4

(Henecia JP 18.07.23 (5

(Henecia JP 18.07.23 (6

(Henecia JP 18.07.23 (7

(Henecia JP 18.07.23 (8

(Henecia JP 18.07.23 (9

(Henecia JP 18.07.23 (10