آپدیت سایت ویکی و تی وی نیور از ویدئو اولین روخوانی نمایشنامه سریال جدید هیون به همراه اسکرین کپ هاش

(Screencap from Script Reading (1

(Screencap from Script Reading (2

(Screencap from Script Reading (3

(Screencap from Script Reading (4

(Screencap from Script Reading (5

(Screencap from Script Reading (6

Behind the Scenes 1- Script Reading 18.10.15 - hyunjoong860606.ir