کلیپی از کیم هیون جونگ و آن جی هیون برای تبلیغ سریال "وقتی زمان متوقف شد" در سایت ویکی به همراه اسکرین کپ هاش

(Shoutout to Viki Fans (1

(Shoutout to Viki Fans (2

(Shoutout to Viki Fans (3

Shoutout to Viki Fans (Vertical Version) - hyunjoong860606.ir