آپدیت سایت هنسیای ژاپن و دیسکاوری با خبر انتشار سینگل جدید هیون به نام "Wait for me" در 26 سپتامبر 2018

(Henecia JP 18.08.03 (1

(Henecia JP 18.08.03 (2

(Henecia JP 18.08.03 (3

(Henecia JP 18.08.03 (4

(Henecia JP 18.08.03 (5

(Henecia JP 18.08.03 (6

(Henecia JP 18.08.03 (7