انتشار عکس هیون در مجله Korean TV drama برای سریال وقتی زمان متوقف شد

When Time Stopped Drama in magazine Korean TV drama