مطلب کوتاهی در مورد سریال وقتی زمان متوقف شد در شبکه KBS W منتشر شد

A small article of When Time Stopped drama