حمایت های فن ها برای سریال جدید هیون به نام وقتی زمان متوقف شد

(When Time Stopped Drama Support (1

(When Time Stopped Drama Support (2

(When Time Stopped Drama Support (3