آپدیت سایت هنسیای ژاپن و دیسکاوری با آگهی طراحی جعبه هایی با عکس آلبوم "منتظرم باش" هیون و فروش آنها

https://henecia.jp/news/detail.php?nid=LBQnX++4UHo

http://www.discovery-n.co.jp

BOX 1 sample

BOX 2 sample

BOX 3 sample

BOX 4 sample

Mini Towel sample