آپدیت سایت هنسیای ژاپن و دیسکاوری با خبر برگزاری مراسم امضا کردن آلبوم "منتظرم باش" توسط هیون در فروشگاه HMV

https://henecia.jp/news/detail.php?nid=v+65ynnFfXo

http://www.discovery-n.co.jp

Henecia JP & Discovery Next 18.08.27