بلاخره پرونده چویی با هیون در این دادگاه مشخص شد. اولش به جرم تهمت دروغ به هیون محکوم شد و قرار بود یکسال و نیم به زندان بیفته 

و در مرحله بعد دادستانی بهش عفو داده و فقط باید غرامتی که از هیون خواسته بود رو پرداخت کنه و به زندان نمیره. 

انگار اشک های تمساحش که بخاطر مادر شدنش تو دادگاه ریخته بوده ، باعث شده دادگاه این تصمیم رو بگیره. 

فقط بخاطر اینکه این اتهام از هیون مبرا شد ، خوشحالم والا نتیجه این دادگاه ، رضایت بخش نبود. هیون خیلی ضجر کشید

ایشالا این عفریته روی خوش زندگی رو هیچوقت نبینه. الهی آمین

ex-gf Suspicion of attempted fraud on 28th 2018