هیون هنگام فیلمبرداری سریال وقتی زمان متوقف شد در یکی از مغازه ها دیده شده

(KHJ on Scene for filming a drama 18.09.12 (1

(KHJ on Scene for filming a drama 18.09.12 (2

(KHJ on Scene for filming a drama 18.09.12 (3

(KHJ on Scene for filming a drama 18.09.12 (4