فن پیک ها و فنکم ها و ویدئوهای برنامه اختصاصی هیون در HMV & Books Shibuya

Wait for me Special Event at HMV & Books

Wait for me talk in Sibuya HMV - hyunjoong860606.ir

Wait for me handshake & signig Event - hyunjoong860606.ir

nicovideo Live ~ Wait for me Special Event at HMV & Books Shibuya - hyunjoong860606.ir