فنپیک های ورود هیون به فرودگاه اوساکا از سئول

(KHJ arrived at osaka airport 18.10.10 (1

(KHJ arrived at osaka airport 18.10.10 (2

(KHJ arrived at osaka airport 18.10.10 (3