فنپیک های هیون برای فن ساین آلبوم "منتظرم باش" در فروشگاه Tower Records کوبه

(Wait for me Fansign Event at Kobe Store 18.10.11 (1

(Wait for me Fansign Event at Kobe Store 18.10.11 (2

(Wait for me Fansign Event at Kobe Store 18.10.11 (3

(Wait for me Fansign Event at Kobe Store 18.10.11 (4

(Wait for me Fansign Event at Kobe Store 18.10.11 (5

(Wait for me Fansign Event at Kobe Store 18.10.11 (6

(Wait for me Fansign Event at Kobe Store 18.10.11 (7

(Wait for me Fansign Event at Kobe Store 18.10.11 (8