فنپیک های فن ساین آلبوم "منتظرم باش" هیون در مغازه PARCO در Tower Records سندای ژاپن

(Wait for me Fansign Event at Sendai 18.10.16 (1

(Wait for me Fansign Event at Sendai 18.10.16 (2

(Wait for me Fansign Event at Sendai 18.10.16 (3

(Wait for me Fansign Event at Sendai 18.10.16 (4

(Wait for me Fansign Event at Sendai 18.10.16 (5

(Wait for me Fansign Event at Sendai 18.10.16 (6