عکسهای باکیفیت مردرکیو از حضور هیون در فرودگاه هندای ژاپن و فن میتینگ "دستم رو بگیر" اش در توکیو و اوساکا

KHJ @ Tokyo HND Airport 2018.06.04

Take My Hand FM AFT @ Tokyo 2018.06.05

Take My Hand FM NGT @ Tokyo 2018.06.05

Take My Hand FM NGT @ Osaka 2018.06.12